Stanovy

STANOVY
BOKOLOBKA TÝM OSTRAVA z. s.

Adresa spolku:

ul. Viktora Huga 18/494, Ostrava Hrabová, 720 00

Spolek je založen na principu dobrovolnosti v souladu s ustanovením § 214 a násl. zák. č. 89/2012 sb., občanského zákoníku.

Spolek je nepolitickou dobrovolnou zájmovou organizací a sdružuje občany, které spojuje zájem o sport, zjm. o koloběh a činnosti spojené s popularizací a propagací této pohybové činnosti.

Účel spolku:

Podpora sportovnía volnočasové činnosti zejména koloběhu

 • popularizace a propagace koloběhu mezi děti, mládež, ale také mezi dospělé
 • organizování a trénování disciplín, které s koloběhem souvisí
 • organizování a řízení, účast na soutěžích v koloběhu na území ČR i mimo ni
 • spolupráce s dalšími organizacemi podobného zaměření
 • podílení se na získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své činnosti a přípravy na ni a k částečnému zajištění prostředků na činnost

Vznik a zánik členství ve spolku

Vznik členství

 • členem spolku se může stát osoba starší 18 let a mladiství od 4 let do 18 let jen s výslovným souhlasem zákonného zástupce
 • o přijetí člena rozhoduje Výkonný výbor Spolku na základě písemné přihlášky
 • členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

Zánik členství

 • členství ve spolku zaniká písemným oznámením člena spolku.
 • vyškrtnutím z důvodů neplacení členských příspěvků
 • úmrtím člena
 • zánikem spolku

Práva a povinnosti členů spolku

Právo členů spolku

 • podílet se dle svých schopností na činnosti spolku
 • spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku
 • volit orgány spolku po dovršení 18 let
 • být volen do orgánu spolku po dovršení 18 let
 • účastnit se soutěží pořádaných spolkem
 • podávat návrhy všem orgánům spolku a obracet se na ně s připomínkami

Povinnosti členů spolku

 • dodržovat stanovy spolku
 • podílet se na činnosti spolku, vykonávat svědomitě funkce v orgánech spolku, do něhož byl jmenován či volen
 • řádně hradit stanovené příspěvky

Organizace spolku

Nejvyšší orgán spolku

 • je členská schůze svolávána statutárním orgánem 1x za rok nebo dle potřeby
 • členská schůze je usnášeníschopná, je-li alespoň nadpoloviční většina členů
 • usnesení jsou přijata většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.
 • projednává a schvaluje zjm.:
  • návrh stanov, popř. jejich změny
  • hospodaření spolku
  • členské příspěvky
  • program činnosti spolku na dobu do konání další členské schůze
  • přijetí, vyloučení či vyškrtnutí členů

Statutární orgán spolku

 • je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 4 členy (předseda, pokladník a dva organizační pracovníci )
 • výbor spolku svolává předseda nebo jím pověřený člen výboru.
 • jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda a pokladník. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem.

Správní rok

 • Začíná 17. 3. 2015 a končí 17. 3. 2016 následujícího roku
 • Je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Hospodaření spolku

 • činnost spolku je financována z ročních členských příspěvků, z výtěžků veškerých akcí pořádaných spolkem, z darů, z dotací a grantů, které spolek obdrží.
 • výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.
 • prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.
 • kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.
 • Členové výboru stvrzují svým podpisem, že jsou srozuměni se stanovami spolku a že s nimi souhlasí.

 

V …………………………., dne…………………………………

Mgr. Jiří Waldhauser, předseda spolku
V. Huga 18/494, Ostrava – Hrabová

Šárka Waldhauserová, pokladník
V. Huga 18/494, Ostrava – Hrabová

Jaroslav Müller, organizační pracovník
Příčná 1104/2, Ostrava – Poruba

Ondřej Müller, organizační pracovník
Jaselská 1159/5, Ostrava 8